ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ هیات محترم وزیران

نوع قانون : بخشنامه

محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ : 1399/04/10

شماره قانون: 210/99/34

عنوان قانون : ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ هیات محترم وزیران
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویبنامه های شماره ۹۸۹/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۹۷۱۰/ت ۵۵۶۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ هیات محترم وزیران طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.