اساسنامه اتحادیه

Company Statute

اساسنامه اتحادیه صادر کنندگان قزوین

ماده۱-اهداف وموضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی صادرات کالا و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد وحمایت از بهبود فضای کسب وکاروپاسخ گویی به مشکلات ونارسائیها در چهارچوب قوانین موضوعه کشورو دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع، معادن وکشاورزی ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ هویت:

هویت: اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین که در این اساسنامه اختصاراً « اتحادیه » نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۵/۹/۱۳۷۳) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و به صورت صنفی،تخصصی،غیرسیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۲ ـ تابعیت:

تابعیت اتحادیه ایرانی است.

ماده ۳ـ اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی اتحادیه دراتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی قزوین می باشد.

تبصره ـ در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیر الانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران خواهد رسید.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی اتحادیه در محدوده استان از اختیارات هیات مدیره اتحادیه می باشد

ماده ۴ ـ حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت اتحادیه در محدوده جغرافیایی استان است. اتحادیه می تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی ایران در شهرستانها نمایندگی دایر نماید.

تبصره ـ شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی ذی ربط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی ایران باشد.

ماده ۵ ـ مدت:

مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است.

فصل دوم ـ وظایف واختیارات

ماده ۶ ـ وظایف واختیارات اتحادیه عبارتند از:

۱-۶- تلاش برای ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضاء.

۲-۶-بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات.

۳-۶- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع مالی و اعضاء با هماهنگی اتحادیه و اتاق ایران برای ارائه به قوای سه گانه.

۴-۶- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء.

۵-۶- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه، فعالیت های صادراتی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.

۷-۶-فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.

۸-۶- ارتقای اعتبار و حیثیت اعضای اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو.

۹-۶- انجام هرگونه فعالیت های علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه.

۱۰-۶-تلاش برای توسعه صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.

۱۱-۶ کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.

۱۲-۶- حمایت از منافع مشترک اعضاء وارائه خدمات به ایشان.

۱۳-۶- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.

۱۴-۶- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک داخلی وخارجی در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کالا، یا خدمات را فراهم می کند.

۱۵-۶- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاءدر بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.

۱۷-۶- تلاش برای افزایش دسترسی بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.

۱۸-۶- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تأسیس شرکت های بازرسی.

۱۹-۶- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضاء و عند اللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.

۲۰-۶- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.

۲۱-۶- اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود.

۲۲-۶- تهیه گزارشات هر شش ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.

۲۳-۶- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذی ربط و ارسال رو نوشت آن به اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن وکشاورزی ایران جهت اطلاع.

۲۴-۶- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقیات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.

۲۵-۶- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه

۲۶-۶- کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.

۲۷-۶- الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران.

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده ۷ـ کلیه دارندگان کارت بازرگانی معتبر از اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که دارای پروانه بهره برداری وفعالیت در حوزه استان قزوین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در طی دو سال منتهی به مجمع صادرات داشته و اظهارنامه صادراتی داشته باشند می توانند به عضویت اتحادیه درآیند.

-پرداخت ورودیه وحق عضویت سالیانه

-در صورتی که هریک از اعضاء بنا به دلایلی شرایط عضویت راازدست بدهد ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

تبصره – اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران با داشتن کارت بازرگانی از اتاقهای بازرگانی ایران می توانند به عضویت اتحادیه درآیند.

ماده ۸ ـکلیه اعضای اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.

فصل چهارم ـ ارکان

ماده ۹ـ ارکان اتحادیه عبارتند از:

ـ مجمع عمومی

– هیأت مدیره

– بازرس

ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضاء اتحادیه می باشد.

۱-۱۰- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار استانی و حداقل پانزده روز وحداکثر چهل روزقبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای در صورت صلاحدید هیات مدیره برای اعضاء ارسال می گردد.

۲-۱۰- اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی وانشاء رای مدیر عامل یادر صورت عدم حضور دارنده کارت، با معرفی نامه رسمی وی می تواند در جلسه شرکت کند. نماینده مزبور مکلف است شخصا واصالتا در مجامع شرکت کرده واجازه توکیل به غیر ندارد.در ضمن اعضاء حقیقی نیز می بایست اصالتادر جلسه حضور یابند واجازه توکیل حق رای به غیر را ندارند.

۳-۱۰- جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی بطور فوق العاده) با شرکت اکثریت اعضاء (نصف به علاوه یک) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین (نصف به علاوه یک) معتبر می باشد.

۴-۱۰- اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه به صورت کتبی و مخفی می باشد.

۵-۱۰-با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه به عنوان رییس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رییس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد. سپس هیأت رییسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد.

۶-۱۰- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیأت رییسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

۷-۱۰-مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

۸-۱۰-حضورنماینده اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن وکشاورزی ایران یا قزوین درکلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

۹-۱۰-اتحادیه موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن وکشاورزی ایران و قزوین ارسال نماید.

ماده ۱۱ – مجامع عمومی بر دو نوعند:

– مجمع عمومی عادی وعادی به طور فوق العاده

– مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲ ـمجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت در سال (ترجیحاً درچهار ماهه اول سال هجری شمسی) طبق ماده ۱۱ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۳ ـوظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

۱-۱۳- استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال گذشته

۲-۱۳-استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آن ها

۳-۱۳-تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا

۴-۱۳-استماع گزارش بازرس

۵-۱۳-تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیأت مدیره

۶-۱۳-تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری

۷-۱۳-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیأت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آن ها خاتمه یافته یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند

۸-۱۳-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

ماده۱۴-هیأت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۰ بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسؤولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیأت مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی ایران یا قزوین می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۵- مجمع عمومی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف به علاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده ۱۰ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۱۶-مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحادیه و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آرای افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده ۱۷ –با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، از اعضای اتحادیه وفق ماده ۱۰ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۰ اقدام نماید.

ماده ۱۸-با در خواست کتبی حداقل نصف به علاوه یک اعضاء اتحادیه مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیأت مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء راجهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۰ دعوت نماید، در صورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۱۰ از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیماً از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران یا قزوین برای تشکیل مجمع عمومی اقدام می نمایند.

ماده ۱۹ـ در صورت عدم رسمیت یافتن هریک از جلسات مجمع عمومی به علت حدنصاب، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۱۰ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۰-و ظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف ـ تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه

ب ـ عزل انفرادی یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرسان

ج ـ انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه

ماده ۲۱ـ هیأت مدیره:

اتحادیه به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی دو نفر عضو علی البدل از اعضای اتحادیه که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به صورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

۱-۲۱- بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسؤولیت ها همچنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

۲-۲۱-انتخاب هریک از اعضای هیأت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۲-داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق قزوین و اتحادیه تسلیم و رسید دریافت نماید.

تبصره ـ بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیأت مؤسس و پس از آن به وسیله هیأت مدیره های منتخب صورت می گیرد. هیأت مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع ایشان برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادنو کشاورزی ایران یا قزوین ، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران یا قزوین لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲۳ ـ در صورت استعفاء از عضویت، اخراج ،ا انحلال شرکت و یا عدم تمدید کارت بازرگانی ظرف سه ماه پس از خاتمه تاریخ اعتبار عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۴ ـچنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات جهت عضو جایگزین، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۵ـ هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر را به عنوان نایب رییس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی و یک نفر عضو هیات مدیره انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۶ـ مدت تصدی هریک از سمت های اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده ۲۷ـهیأت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۸ ـدر صورت استعفاء، فوت و یا عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضای علی البدل دارای آرای مساوی باشند انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره۱ـ غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضای هیأت مدیره می باشد.

ماده ۲۹ـجلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۰ ـاداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در صورت غیبت او به ترتیب با نایب رییس است در صورت غیبت رییس و نایب رییس، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده ۳۱ـمصوبات هیأت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۸) معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲ ـ صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

ماده ۳۳ ـ شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۳۴ ـ هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف به عنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره ۱ـ هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ در صورتی که دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۳ـ در صورتی که دبیر عضو هیأت مدیره نباشد حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد.

ماده ۳۵ ـ برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه، اخذ معرفینامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه اتحادیه و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رییس هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۶ ـ وظایف و اختیارات و حدود مسؤولیت هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است و ظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل می باشد:

۱-۳۶-افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “اتحادیه”در بانکهای مجازو واریز کلیه وجوهات”اتحادیه”وپرداخت هزینه ها از این حسابها.

۲-۳۶-انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

۳-۳۶-عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب وجلب منفعت.

۴-۳۶-اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است.

۵-۳۶-دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن.

۶-۳۶-استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور.

۷-۳۶-اقامه و استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری.

۸-۳۶-اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد.

۹-۳۶-انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

۱۰-۳۶-تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه های مربوطه

۱۱-۳۶-تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.

۱۲-۳۶-راهنمایی اعضاء در امور اجرایی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قررادادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه.

۱۳-۳۶-تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.

۱۴-۳۶-تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.

۱۵-۳۶-هیأت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت در اتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا قزوین گزارش کند. تصمیم اتاق ایران و قزوین در این خصوص قطعی است.

۱۶-۳۶-برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقای کیفی سطح دانش اعضاء.

۱۷-۳۶-تهیه گزارش های سه ماهه سالانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران.

ماده ۳۷ـ خزانه دار

خزانه دار مسؤول اداره امور مالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه، با اطلاع رییس هیأت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده ۳۸ـ کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضای مشترک رییس هیأت مدیره یا نایب رییس و خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضای رییس هیأت مدیره یا نایب رییس و یا دبیر همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۹ـ بازرس:

۱-۳۹-یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی از بین اعضاء برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

۲-۳۹-در صورت فوت، استعفاء ،وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۰ ـ وظایف بازرس:

۱-۴۰-نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۲-۴۰-بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرارداده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳-۴۰-بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

۴-۴۰-بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۵-۴۰-بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.

ماده ۴۱ـ کمیته ها و مشاوران:اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو و اعضای حقیقی اتحادیه تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم ـ منابع مالی

ماده ۴۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در اتحادیه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند.

ماده ۴۳-هر عضو علاوه بر ورودیه، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب اتحادیه واریز و قبض رسید آن را تحویل دبیرخانه نماید.

ماده ۴۴ ـاتحادیه می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث برخوردار گردد.

فصل ششم ـ انحلال و تصفیه

ماده ۴۵ ـاتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود.

ماده ۴۶ ـچنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد جمع هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضاء انتخاب می نماید. انتخاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضای هیأت تصفیه بلامانع است. چنانچه انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۷ ـپس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضای هیأت تصفیه، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیات تصفیه نمایند.

ماده ۴۸ـ هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق قزوین وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی قزوین قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۹ـوظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم ـ موارد متفرقه

ماده ۵۰ ـ حکمیت:

اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکتهای عضو و یا اشخاص حقیقی عضو، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده ۵۱ ـدر صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران صورت می پذیرد نظر اتاق قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ این اساسنامه در یک مقدمه و ۷ فصل و ۵۲ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و به تصویب هیأت مؤسس اتحادیه متشکل از امضاکنندگان ذیل رسیده است.

آدرس :استان قزوین – شهرستان قزوین – بخش مرکزی – شهر قزوین-پادگان-خیابان فلسطین شرقی-بن بست دیانت -پلاک ۹۷-طبقه سوم-واحد۵- کدپستی: ۳۴۱۵۶۸۸۷۴۳ و تلفن ۳۳۳۶۲۹۴۳-۰۲۸