افزایش چشمگیر صادرات فرش دستباف ایران در دو ماهه امسال

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: کارنامه صادرات فرش دستباف ایران نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته به لحاظ ارزشی به میزان 84.6 درصد و وزنی 275 درصد رشد داشته است. 

فرح‌ناز رافع ،از افزایش تغییرات سهم به لحاظ ارزشی به میزان 84.6 درصد و وزنی 275 درصدی نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته خبر داد.

    جدول1- مقایسه صادرات فرش دستباف ایران در دو ماهه ابتدای  سال1400 با مدت مشابه سال قبل

سالوزن (تن)ارزش میلیون دلارتغییرات سهم نسبت به سال قبل(وزنی)درصدتغییرات سهم نسبت به سال قبل(ارزشی)درصد
1400366.94.8275.184.6
139997.82.6

                  ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

وی افزود: ژاپن و آلمان دو کشور واردکننده  کشور وارد کننده اول از 33 کشور مورد معامله با ایران بوده اند و بر همین پایه 50 درصد از فرش صادراتی از فرودگاه امام، 46 درصد از گمرک مهرآباد، و مابقی از بقیه گمرکات صادر شده است.

رافع تشریح کرد: میزان صادرات در تعرفه 57011090 (کرک و پشم) حدود 3.4 میلیون دلار  با سهم 70.8 درصد از کل صادرات در دو ماهه ابتدای سال و سهم صادراتی در تعرفه 57011010 (گبه ) 13.1 درصد با ارزش 621 هزار دلار و سهم صادراتی فرش ابریشم به میزان 15 درصد با ارزش 721 هزار دلار است.

         جدول2- مقایسه صادرات فرش دستباف ایران در ماه اردیبهشت سال 1400 با مدت مشابه سال قبل

                                   (واحد سنجش: تن –میلیون دلار- درصد)  

شرحوزن (تن)ارزش میلیون دلارتغییرات سهم نسبت به سال قبل(وزنی)تغییرات سهم نسبت به سال قبل(ارزشی)
1400214.42.715528.5
139984.12.1

                              ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

رافع بیان کرد: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و همان گونه که جدول (2) نشان می دهد با افزایش 28.5 درصدی صادرات فرش به لحاظ ارزشی و رشد شایان توجه به میزان 155 درصدی از نظر وزنی نسبت به مدت کمشابه در سال قبل روبرو هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: نیک‌ بختانه روند صعودی صادرات در دوماهه ابتدای سال 1400 حاکی از افزایش تغییرات سهم به لحاظ ارزشی به میزان 84.6 درصد و وزنی* 275 درصدی نسبت مدت زمان مشابه خود در سال گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.