الحاق عبارتی به بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوع قانون: تصویبنامه

محل صدور: هیئت وزیران

تاریخ 1399/01/09

شماره قانون: 989

عنوان قانون :الحاق عبارتی به بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/04 هیات وزیران درخصوص “الحاق عبارتی به بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” طی نامه شماره ۹۸۹ مورخ 1399/01/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.  
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.