بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : شورایعالی هماهنگی اقتصادی

تاریخ :1400/01/21

عنوان قانون :بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰
متن کامل قانون:

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.