تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ توسط رییس مجلس شورای اسلامی

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور :مجلس شورای اسلامی

تاریخ :1400/03/02

عنوان قانون :تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ توسط رییس مجلس شورای اسلامی
متن کامل قانون:


🔹️تصویبنامه هیأت وزیران : گمرک ج.ا مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگانی و حقوق ورودی مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ نسبت به اخذ حقوق ورودی ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس مأخذ مندرج در جدول پیوست ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه ۵٨۴٩٠/١۵۶٧٠۴ موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبنای محاسبات نرخ ارز رسمی معادل ۴٢٠٠٠ ریال اقدام کند .


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.