تفاهم نامه سه جانبه اتحادیه صادرکنندگان ، شرکت شهرکهای صنعتی استان و کارگزار فن بازار منطقه ای قزوین – شنبه 4 مرداد99