جلسه با سرپرست مدیرکل امورمالیاتی قزوین – 23 دی ماه سال 98