جلسه هیات مدیره و کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان -8 بهمن ماه سال98