سیر صعودی شاخص قیمت کالاهای صادراتی

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل قبل ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ (١٣.٧ درصد) حدود ٧.١ واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه) استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان ١۴٠٠ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود.

شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ١۴٠٠ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل قبل ۲۰.۸ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ (١٣.٧ درصد) حدود ٧.١ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ٢.٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١۴٠٠ (٣.٣ درصد) حدود ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد و…» ( ٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیا هنری، اشیا کلکسیون یا عتیقه» (١٧١.١ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۰.۶ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١۴٠٠ (١٩٣.١ درصد) ٣٢.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.٠ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١۴٠٠ (١٢.٧ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و …» ( ۳۲.۱ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (۶۷۴.۵ درصد) است.

تورم سالانه

در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ۷.۱۹۱ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی بهار ١۴٠٠ (١٩٣.٩ درصد) ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر با ٩.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١۴٠٠ (۶.۹ درصد) حدود ٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد و …» ( ۶۵.۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (۴۲۳.۸ درصد) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.