عضویت در اتحادیه

فرم های صدور عضویت

 1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل
 2. تصویر کارت ملی
 3. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 4. عکس 4*3 (2 قطعه)
 5. تصویر آگهی تاسیس
 6. تصویر پروانه بهره برداری
 7. تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 8. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
 9. چند برگ اظهارنامه صادراتی سالجاری یا سال گذشته
 10. اصل فیش واریزی به مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق ورودی و 50/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب0111588341006 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 3452 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

              شماره شبا:

IR79 0190 0000 0011 1588 3410 06

  1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل
  2. تصویر کارت ملی
  3. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
  4. عکس 4*3 (2 قطعه)
  5. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
  6. تصویر آخرین آگهی تاسیس ، تصویر پروانه بهره برداری، تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی.
  7.  چندبرگ اظهارنامه صادراتی سالجاری یا سال گذشته
  8. اصل فیش واریزی به مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق ورودی و 50/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب0111588341006 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 3452 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

                 شماره شبا :

IR79 0190 0000 0011 1588 3410 06

فرم های تمدید عضویت

1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل ( درصورت تغییر مدیرعامل)
2. تصویر کارت ملی ( درصورت تغییر مدیرعامل)
3. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
4. عکس 4*3 (2 قطعه) ( درصورت تغییر مدیرعامل)
5. تصویر پروانه بهره برداری
6. تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
7.معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار
8. چند برگ اظهارنامه صادراتی سالجاری یا سال گذشته
9. اصل فیش واریزی به مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب0111588341006 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 3452 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

شماره شبا:

IR79 0190 0000 0011 1588 3410 06

  1. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
  2. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
  3. تصویر آخرین آگهی تاسیس ، تصویر پروانه بهره برداری، تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
  4. چند برگ اظهارنامه صادراتی سالجاری یا سال گذشته
  5. اصل فیش واریزی به مبلغ 50/000/000ریال بابت حق عضویت به شماره حساب0111588341006 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 3452 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

                  شماره شبا:

IR79 0190 0000 0011 1588 3410 06