عضویت در اتحادیه

فرم های صدور عضویت

 1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل
 2. تصویر کارت ملی
 3. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 4. عکس 4*3 (2 قطعه)
 5. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
 6. اصل فیش واریزی به مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب600143885110 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 2543 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین
 7. تصویر آخرین آگهی تاسیس ، تصویر پروانه بهره برداری، تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل
 2. تصویر کارت ملی
 3. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 4. عکس 4*3 (2 قطعه)
 5. تصویر آگهی تاسیس
 6. تصویر پروانه بهره برداری
 7. تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 8. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
 9. اصل فیش واریزی به مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب600143885110 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 2543 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

فرم های تمدید عضویت

 1. تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 2. معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
 1. اصل فیش واریزی به مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق عضویت به شماره حساب600143885110 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 2543 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین
 2. تصویر آخرین آگهی تاسیس ، تصویر پروانه بهره برداری، تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 1. تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل ( درصورت تغییر مدیرعامل)
 2.  تصویر کارت ملی ( درصورت تغییر مدیرعامل)
 3.  تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 4.  عکس 4*3 (2 قطعه) ( درصورت تغییر مدیرعامل)
 5.  تصویر پروانه بهره برداری
 6.  تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 7.  معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار
 8.  اصل فیش واریزی به مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق عضویت بهشماره حساب600143885110 بانک صادرات ایران شعبه خیابان فلسطین 2543 به نام اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین