قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : مجلس شورای اسلامی

تاریخ : 1391/05/16

شماره قانون: 22/26060

عنوان قانون :قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
متن کامل قانون:

ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور:
سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحیه های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.