لزوم ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
شماره قانون: ۹۹/۱۲۹۰۰۲
عنوان قانون : لزوم ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه
متن کامل قانون: نظر به بازرسی های صورت پذیرفته و اظهار بی اطلاعی بعضی از متصدیان مراکز نگهداری کالا از تکالیف قانونی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و با توجه به بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۰/۱۶۸۵۹۷ مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت مورخ ۹۹/۰۶/۲۴، ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه www.nwms.ir الزامی شد.