مجوزهای صادارت

مجوز صادرات محصولات مختلف :

raisin

مجوزهای مورد نیاز صادرات کشمش

مراحل : دریافت کارت بازرگانی ( از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون) –> مراجعه به گمرگ جهت دریافت کلمه کاربری و پسورد سامانه epl و تشریفات گمرکی –>مراجعه به سازمان استاندارد جهت دریافت برگه استاندارد –> مراجعه به جهاد کشاورزی بخش حفظ نباتات برای دریافت برگه بهداشت –> مراجعه مجدد به اتاق بازرگانی جهت دریافت گواهی مبدا( درصورت درخواست گواهی مبدا توسط گمرکات مرزی یا خریداران)

13:00--۱۳۹۹/۰9/05