مجوزهای صادارت

آمار و اطلاعات صادرات محصولات مختلف :

raisin

آمار صادرات کشمش استان

مراحل دریافت مجوز صادرات کشمش: دریافت کارت بازرگانی ( از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون) –> مراجعه به گمرگ جهت دریافت کلمه کاربری و پسورد سامانه epl و تشریفات گمرکی –>مراجعه به سازمان استاندارد جهت دریافت برگه استاندارد –> مراجعه به جهاد کشاورزی بخش حفظ نباتات برای دریافت برگه بهداشت –> مراجعه مجدد به اتاق بازرگانی جهت دریافت گواهی مبدا( درصورت درخواست گواهی مبدا توسط گمرکات مرزی یا خریداران)

13:00--۱۳۹۹/۰9/05