مشوق های صادراتی

moshavegh

شیوه نامه های پرداخت مشوق های صادراتی 

  • شیوه نامه اجرایی پرداخت مشوق های صادراتی (موضوع ماده 4بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400)
  • بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال1400
  • اطلاعیه نحوه پرداخت کمک هزینه اعزام هیاتهای تجاری- بازاریابی
  • اطلاعیه نحوه پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت دار صادراتی
  • شرایط و نحوه ارائه درخواست دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی
  • اطلاعیه نحوه پرداخت کمک هزینه مشارکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور