کمیسیون نفت،گاز و انرژی

اعضای هیات مدیره کمیسیون نفت

جعفری

اله وردی

عمد ابادی