ابلاغ تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول پیوست ( تعرفه‌ها ) برای سال 1400

نوع قانون : تصویب نامهمحل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک تاریخ :1400/01/16عنوان قانون :ابلاغ تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول …

بیشتر