صادرات دام

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :وزارت جهادکشاورزی تاریخ :1400/07/14 عنوان قانون : صادرات دام متن کامل قانون: تصویبنامه درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به …

بیشتر

تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه سال ١۴٠٠ توسط رییس مجلس شورای اسلامی

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :مجلس شورای اسلامی تاریخ :1400/03/02 عنوان قانون :تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان …

بیشتر