دستور العمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

نوع قانون :دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی محل صدور : سازمان امورمالیاتی کشور تاریخ :۱۴۰۱/۰4/25 عنوان قانون :دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی متن کامل قانون: طرح …

بیشتر

بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا در گواهی های مبدٱ مشمول قانون موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا و اعلام مغایرت های احتمالی در اجرای ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/05/29 شماره قانون: 1400/676538 عنوان قانون : بررسی چالش های مربوط به احراز مبدٱ کالا …

بیشتر

موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی با انجام تشریفات واردات از محل سهمیه سالانه پس از تاریخ پروانه صادراتی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/28 شماره قانون: 1400/560665 عنوان قانون : موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی …

بیشتر

تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی به لحاظ مشابهت ظاهری با اقلام موضوع ضمیمه ۱ کتاب مقررات صادرات و واردات

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/22 شماره قانون: 1400/529866 عنوان قانون : 📌 تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی …

بیشتر

موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/29 شماره قانون: 1400/408658 عنوان قانون : ماده ۴۵ قانون امور گمرکی متن کامل قانون: …

بیشتر

بخشودگی جرایم بیمه ای ۱۴۰۰

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :سازمان تامین اجنماعی تاریخ : 1400/03/27 شماره قانون: 1000/1400/2531 عنوان قانون : بخشودگی جرایم بیمه ای ۱۴۰۰ متن کامل قانون: سازمان تامین …

بیشتر