دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/03/27 شماره قانون: 311827 عنوان قانون :دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی …

بیشتر