بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مشخص کرد

بانک مرکزی تکلیف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی جدید، واحدهای تولیدی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند و یا واحدهای تولیدی غیرفعال را برای سال اول 90 درصد پیش بینی فروش در آن سال اعلام کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با شرایط متنوع در 4 حوزه اعلام کرد.

در متن این بخشنامه آمده است: پیرو جلسه مورخ 29/07/1399 شورای پول و اعتبار در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، به استحضار می رساند با عنایت به تواتر و تعدد سوالات و ابهاماتی که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به برخی بنگاههای اقتصادی همچون اشخاص حقوقی جدید، اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند، بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری، مراتب در جلسه مورخ 08/07/1400 هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد:

1- سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری مطابق با تبصره 2 ذیل ماده 17 سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور بند 4 از مصوبات یکهزار و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار حداکثر معادل 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته می باشد.

2- در خصوص شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال مطابق تبصره 2 ذیل ماده 17 سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور بند 4 از مصوبات جلسه یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل 60 درصد پیش بینی فروش در آن سال می باشد.

3- در خصوص واحدهای تولیدی فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا مطابق با بند 1 از مصوبات یکهزار و سیصد و دومین و جلسه مورخ 29/07/1399 شورای عالی پول و اعتبار حداکثر معادل 90 درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور می باشد.

4- در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند و یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول 90 درصد پیش بینی فروش در آن سال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.