سقف معافیت مالیاتی در سال جاری اعلام شد

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 سالانه 48 میلیون تومان و ماهانه 4 میلیون تومان می باشد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، در بخشنامه ‌ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل  امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:

1.سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

2. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2)  ماده 87  (باتوجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:

– نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ ده درصد ( 10%).

– نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ پانزده درصد ( 15%).

– نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛  بیست درصد ( 20%).

– نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ بیست و پنج درصد ( 25%).

– نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰)  ریال؛ سی درصد ( 30%).

– نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ سی و پنج درصد ( 35%).

3. حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰درصد) خواهد بود.

4. براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/۹۸/518مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (۱۰درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%)، بیست و پنج درصد ( 25%) و … ) مشمول مالیات خواهد بود.

5. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6. باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل  (3.360.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( 20%) خواهد بود.

7. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات
ازتانسبت به مازاد
1480.000.000——–معاف
480.000.001960.000.000480.000.00010%
960.000.0011.440.000.000960.000.00015%
1.440.000.0012.160.000.0001.440.000.00020%
2.160.000.0012.880.000.0002.160.000.00025%
2.880.000.0013.840.000.0002.880.000.00030%
نسبت به مازاد 3.840.000.00035%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.